Polityka cookies Polityka prywatności Regulamin Regulamin Krysztaly.eu

Strona internetowa, działająca pod adresem www.krysztaly.eu, nie jest sklepem internetowym. Strona krysztalu.eu zawiera prezentację ogólną techonologii kryształów, które dostępne są dla osób zainteresowanych za formę darowizny (donacji). W niektórych przypadkach wysokość donacji może być sugerowana lub posiadać wartość minimalną. Właścicielem krysztaly.eu jest osoba fizyczna Dominik Wojczyk. Kryształy.eu są integralną częścią projektu http://whitedevas.eu.

§ 1. Warunki otrzymania przedmiotów/upominków

1. Krysztaly.eu nie prowadzi sprzedaży produktów za pośrednictwem strony internetowej www.krysztaly.eu. Strona prowadzi prezentację techonoligii kryształowej a każda osoba zinteresowana i popierająca tę technologię może przekazać darowiznę w dowolnej formie akceptowalnej dla twórców krysztaly.eu. W zamian krysztaly.eu wysyła wybrany upominek do darczyńcy w postaci wybranego przedmiotu prezentowanego na stronie Krysztaly.eu, jeżeli darczyńca sobie takowy zażyczy. Krysztaly.eu również często przekazuje wybranym przez siebie osobom kryształy w postaci upomniku/darowizny, są to jednak tylko osoby wybrane przez krysztaly.eu.

2. Przekazanie darowizny nie oznacza zawarcia umowy kupna/sprzedaży, jednak w ramach rekompensaty za przekazaną darowiznę krysztaly.eu wysyłają upominek w postaci wybranego przedmiotu.

3. Wszelkie zapotrzebowania na techonologię kryształową przyjmowane są poprzez krysztaly.eu i są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu.

4. Zgłoszenia zainteresowania i/lub przekazania drowizny na rzecz krysztaly.eu może dokonywać każda osoba pełnoletnia.

5. Zgłoszenie zapotrzebowania, nie wymaga żadnej rejestracji. Nie są tworzone żadne konta klientów w systemie, a dostęp do strony jest taki sam dla wszystkich użytkowników sieci.

6. Żadna osoba nie jest zobowiązana do posiadania kont i haseł na naszym serwerze oraz ich zabezpieczania podczas korzystania z krysztaly.eu.

7. Korzystając z krysztaly.eu zgadzasz sie z tym regulaminem i akceptujesz go.

8. Wszystkie przedmioty przezentowane na stronie krysztaly.eu są nowe, posiadają wymagane instrukcje obsługi, posiadają gwarancję, a materiały użyte do ich wykonania są dopuszczone do obiegu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadają wymagane zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Każda zainteresowana osoba może korzystać ze strony internetowej krysztaly.eu całą dobę. Aby otrzymać przedmiot będący obiektem zainteresowania, można przekazać darowiznę wskazując na przedmiot zainteresowania za pomocą formularza przekazania darowizny przy każdym przedmiocie. Przekazanie przedmiotu w postaci upomniku jako podziękowania za darowiznę następuje po przekazaniu darowizny.

10. Przedmioty mogą być dostarczane terenie całej Polski oraz innych krajów wyszczególnionych w miejscu zawierającym informacje o kosztach dostawy. Koszty dostawy upominku ponosi darczyńca.

11. W części formularza, na którą należy przejść samodzielnie po przekazaniu donacji darczyńca może podać dodatkowe informacje wyszczególniające wybrany przez siebie przedmiot/upominiek lub ich grupę takie jak Ilość sztuk i adres na jaki ma być dostarczony przedmiot.

12. Po przekazaniu donacji, darczyńca otrzyma informację drogą mailową potwierdzającą przekazanie darowizny.

13.W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przekazanie wybranego przedmiotu, a wynikających z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi osoba zinteresowana przedmiotem, bądź powstałych wskutek okoliczności, za które krysztaly.eu i darczyńca nie ponoszą odpowiedzialności, w tym powstałych w wyniku działania siły wyższej, krysztaly.eu zastrzega sobie prawo do wstrzymania przekazania przedmiotu i/lub zwrotu przekazanej darowizny na życzenie darczyńcy.

§ 2. Cena przedmiotów

1. Przedmioty prezentowane na krysztaly.eu są wolne od cen i są upominkami. Każda osoba może samodzielnie ustalić wysokość darowizny jaką może przekazać na rzecz krysztaly.eu. W zamian za przekazanie darowizny, jeżeli darczyńca sobie życzy, krysztaly.eu wysyłają wybrany przedmiot w postaci upominku.

2. Przy niektórych przedmiotach mogą znajdować się sugerowane wysokości donacji lub wartości minimalne donacji. Krysztaly.eu zastrzega sobie prawo do odejścia od tych zasad w każdej chwili.

3. Informacja na temat całkowitego kosztu dostawy upominku przedstawiana jest każdej osobie zainteresowanej na stronie krysztaly.eu przy każdym z przedmiotów.

4. Krysztaly.eu zastrzega sobie prawo do zmiany sugerowanych wysokości donacji oraz darowizn minimalnych  dla przedmiotów prezentowanych na stronie krysztaly.eu w obie strony.

5. Formy doręczenia przedmiotów, ich koszt oraz formy płatności oferowane przez krysztaly.eu podane są na stronach z przedmiotami. Koszty przesyłki pokrywane są przez darczyńcę z wyjątkiem przypadków, gdy dostarczenie jest wolne od kosztów.

6. Przedmioty przedstawione na stronie krysztaly.eu nie stanowią oferty zgodnie z art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.

§ 3. Formy przekazania darowizny

1. Przekazanie darowizny może być dokonane w dowolny uzgodniony sposób, akceptowalny dla obu stron.

2. Warunkiem przekazania wybranego przedmiotu jako upomniku do darczyńcy jest przekazanie darowizny, z wyjatkiem przypadków o których mowa w punkcie 1 § 1 niniejszego regulaminu.

3. Standardowy czas dostarczenia przedmiotu/upomniku wynosi średnio 72h. Maksymalny czas  nie przekroczy 14 dni roboczych.

4. Przekazanie wybranych przedmiotów/upomników o różnym czasie kompletacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, czyli po upływie czasu o najdłuższym czasie kompletacji.

5. W przypadku, gdy obiecany maksymalny czas kompletacji  upominków jest przekroczony, a część przedmiotów przeznaczonych do wysyłki nie zostanie jeszcze skompletowana, darczyńca otrzymuje informację o niedostępności przedmiotu. W tej sytuacji darczyńca może zrezygnować z przyjęcia wszystkich przedmiotów i poprosić o zwrot darowizny, zrezygnować z niedostępnych przedmiotów i przyjąć przedmioty pozostałe lub wyrazić zgodę na kompletację w trybie przedłużonym.

6. Krysztaly.eu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie upomniku lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego lub  niedokładnego adresu dostawy oraz sytuacji wynikłych z winy dostarczyciela przesyłek.

7. W celu ułatwienia spełnienia oczekiwań każdej osoby, pomiędzy krysztaly.eu a  osobą zinteresowaną może być prowadzona korespondencja e-mailowa. W jej ramach mogą być wysyłane wiadomości dotyczące upomników i wysyłki na rzecz przedmiotów mieszczących się w ramach zainteresowania darczyńcy.

8. Krysztaly.eu nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłanych wiadomości na adres e-mail wskazany przez osobe zainteresowaną przedmiotami ze storny krysztaly.eu, oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lokalnym używanym przez darczyńcę.

§ 4. Gwarancja

1. Każdy dostarczany przedmiot w postaci upomniku posiada gwarancję. Podstawą do uznania gwarancji jest posiadanie dokumentu potwierdzającego otrzymanie przesyłki. Może być to koperta ze stemplem pocztowym, w której otrzymano przedmioty lub pudełko z danym adresowymi i czytelnym stemplem pocztowym.

2. Gwarancja nie obejmuje zmian wynikłych w trakcie używania przedmiotów/upominków takich jak przebarwienia, zabrudzenia, oraz uszkodzeń mechanicznych wynikłych np. z upuszczenia przedmiotu lub uderzenia nim o twardą powierzchnię.

§ 5. Wymiana przedmiotu

1. Wszystkie upominki otrzymane od krysztaly.eu podlegają wymianie, jeśli posiadają wady konstrukcyjne bądź wykonawcze, zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu i szkoda taka została potwierdzona przez spisanie protokołu uszkodzenia z przedstawicielem instytucji, która dostarczała przedmiot, lub przedmiot jest niezgodny z informacjami wyszczególnionymi przez osobę zainteresowaną.

2. Adresat przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności pracownika firmy kurierskiej lub poczty sporządzić protokół szkody nie przyjmując produktu. Przyjęcie produktu przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

3. Odbiorca musi złożyć nadawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady. Nie skraca to okresu odpowiedzialności krysztaly.eu, który wynosi 2 lata od dnia wydania upominku.

4. Warunkiem koniecznym, rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego upominku wraz z opakowaniem w którym zostało ono dostarczone zawierającym dokument nadania i odbioru opieczętowany przez dostarczyciela (dotyczy Poczty Polskiej), oraz opisem reklamacji i żądaniem usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad, lub odstąpienie od przyjęcia przedmiotu. Przedmioty należy odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres znajdujący się na dokumencie nadania.

5. Krysztaly.eu najpóźniej w ciągu 14 dni od wpłynięcia reklamacji ustosunkuje się do niej i powiadomi o sposobie dalszego postępowania.

6. W przypadku uznania reklamacji, następuje zwrot uiszczonej przez darczyńcę darowizny (w przypadku odstąpienia od przyjęcia przedmiotów)  bądź naprawa lub wymiana upominków na nowy. Decyzję o postępowaniu w tych sprawach podejmuje darczyńca.

7. W przypadku uznania reklamacji, zostają zwracane koszty odesłania zwykłą przesyłką pocztową upomniku, który nie spełnił oczekiwań.

8. Darowizny mogą być zwracane w dowolny uzgodniony sposób w ciągu 14 dni roboczych od daty uznania reklamacji.

9. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji przedmiotu/upominku.

10. W przypadku nieuzasadnionych roszczeń i reklamacji, upominek jest odsyłany listem zwykłym poleconym na podany adres.

11. W przypadku zaginięcia przesyłki w czasie transportu procedura reklamacyjna jest uruchamiana 14 dni roboczych od momentu wysłania zamówienia. Do darczyńcy wysyłany jest kolejny upominiek bez oczekiwania na wynik procedury reklamacyjnej.

§ 6. Odstąpienie od przekazania darowizny

1. Każda osoba może odstąpić od przyjęcia upominków w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin odstąpienia od przyjęcia przedmiotów wygasa po upływie 14 dni odpowiednio od dnia w którym darczyńca objął przedmioty jako upominek w posiadanie.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od przyjęcia upominiku, darczyńca musi poinformować o swojej decyzji odstąpienia w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) lub za pomoca formularza kontaktowego na stronie krysztaly.eu.

4. Niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od przyjęcia przedmiotów wysyłane jest na adres e-mailowy podany przez darczyńcę.

§ 7. Skutki odstąpienia

1. W przypadku odstąpienia od przekazania darowizny na rzecz krysztaly.eu, krysztaly.eu zwraca darczyńcy otrzymaną darowiznę. Istnieje możliwość, że darczyńca w tym przypadku nie otrzyma upominków, ale nie jest to regułą.  Zwrotu darowizny dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył darczyńca przy pierwotnej transakcji, chyba że darczyńca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku darczyńca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

2. Krysztaly.eu może wstrzymać się ze zwrotem darowizny do czasu otrzymania zwrotów upominków z których darczyńca rezygnuje.

3. Osoba zwracająca przedmioty/upominki ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

4. Darczyńca odpowiada za zmniejszenie wartości upominku wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu upominku.

5. W sytuacji zwrotu upominku w terminie określonym w tym regulaminie krysztaly.eu przyjmie zwrot, o ile przesyłka taka nie będzie przesyłką pobraniową. Nie przyjmie też paczek odesłanych za pobraniem.

§ 8. Usługa Newsletter i maile reklamowe

1. Krysztaly.eu nie prowadzi polityki marketingowej, nie kolekcjonuje maili ani danych osób zainteresowanych. Dokładne zależności określa nasza polityka prywatności.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

1. Korzystając ze strony krysztaly.eu potencjalna osoba zainteresowana przedmiotami wyraża zgodę na umieszczenie niektórych danych w odpowiednich polach wymaganych do skutecznego przekazania darowizny oraz ich przetwarzanie w celu wysyłki przedmiotów. Dokładne zależności określa nasza polityka prywatności.

2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wysłanie upominku.

3. Krysztalu.eu nie prowadzi ewidencji, ani historii.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Krysztaly.eu nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z przeznaczeniem użycie przedmiotów i upominików prezentowanych na stronie krysztaly.eu.

2. Opisy przedmiotów/upominików znajdujące się na stronie www.krysztaly.eu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacji przedmiotów, mogą one posiadać również formę skróconą. Zdjęcia przedmiotów umieszczone na stronie internetowej mają charakter poglądowy. Przedmioty prezentowane na zdjęciach witryny mogą się nieznacznie różnić od dostarczanych.

3. Umieszczenie na witrynie www.krysztaly.eu informacji na temat określonych przedmiotów, nie stanowi ich reklamy czy rekomendacji.

4. Krysztaly.eu zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia serwisu bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym internautów.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,ustawy z dnia 30 maja 2014.r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

6. Krysztaly.eu dokłada należytej staranności, aby opis przedmiotów jak najdokładniej odpowiadał rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. kolorów, konfiguracji, itd.) - ewentualne rozbieżności lub błędy zostaną skorygowane w trakcie korespondencji z osobami otrzymującymi upominek.

7. Materiały, zamieszczone na stronie krysztaly.eu w tym jego elementy podlegają ochronie prawnej. Opisy przedmiotów, zdjęcia, skrypty i inne pliki wchodzące w skład witryny krysztaly.eu są własnością krysztaly.eu i zostały wykonane na potrzeby witryny przez autorów, oraz nie pochodzą z żadnych źródeł zewnętrznych.

8. Wszystkie nazwy przedmiotów na stronie krysztaly.eu są unikalne i podlegają ochronie prawnej. Używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o prawie własności przemysłowej.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.12.2018r.

10. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności krysztaly.eu deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

11. Krysztaly.eu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.krysztaly.eu.

14. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przed właściwym sądem powszechnym.

: Kryształy.eu>Menu Główne>Regulamin

Krysztaly.eu od roku 2011 są pierwszym i jedynym w Polsce i na świecie wiarygodnym źródłem pozyskania kryształów programowanych oraz urządzeń bazujących na kryształach programowanych ©

Ta strona używa plików Cookies. Sygerujemy zapoznać się z celem, zasadami ich używania oraz możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce na naszej stronie Polityka cookies Krysztaly.eu

Krysztaly.eu zastrzega sobie prawo do  odmówienia przekazania upominku w szczególnych przypadkach, oraz zwrotu otrzymanej darowizny bez podania przyczyny.